Informujemy o obowiązku spoczywającym na właścicielach nieruchomości wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informujemy o obowiązku spoczywającym na właścicielach nieruchomości wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kim są właściciele nieruchomości?

Definicję określa art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – właścicielem są również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjneosoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Pamiętaj, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Gminy od 1 stycznia 2023 roku mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

UWAGA! W ewidencji winne się znaleźć wszystkie instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

Kiedy należy zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istniejącym obowiązku, jeżeli nie został wykonany.

Zwracamy się do wszystkich właścicieli posiadających na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, o wypełnienie załączonego zgłoszenia w celu aktualizacji ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Jak można zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do ewidencji?

  1. Pobierz dokument „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków”.
  2. Wypełnij zgłoszenie zgodnie ze stanem faktycznym na nieruchomości.
  3. Złóż dokument;
  • bezpośrednio w urzędzie – Biuro Obsługi Mieszkańców (pok. B1), Rynek 26, 37-600 Lubaczów;
  • pocztą tradycyjną – Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów;
  • pocztą elektroniczną na adres poczta@um.lubaczow.pl – pamiętaj, że dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ile i jak zapłacisz?

Nie pobiera się opłat za zgłoszenie.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!