Rozpoczął się nabór wniosków w programie „Wygrana rodzina”

      Od 19 lutego do 5 kwietnia br. można składać wnioski w konkursie „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 milionów zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

     Prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej program „Wygrana Rodzina” będzie realizowany na terenach gmin, w których występuje problem międzypokoleniowej transmisji biedy. Przede wszystkim chodzi o miasta po likwidacji dużego zakładu pracy lub wydzielone części miast (co najmniej dwa przylegające do siebie kwartały ulic), na terenie których stopa biedy jest znacząco wyższa niż średnia dla danego obszaru. W konkursie premiowane będą projekty, których obszar realizacji, będzie znajdował się w mieście znajdującym na liście miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

     Grupą docelową projektu są rodziny dotknięte problemem dziedziczenia biedy. Na potrzeby konkursu pod tym pojęciem należy rozumieć zamieszkiwanie na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie, korzystanie z pomocy społecznej lub borykanie się z takimi problemami jak nieaktywność na rynku pracy, problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezradność życiowa, uzależnienia i przemoc. Zgodnie z regulaminem wnioskodawca jest zobowiązany do zrekrutowania do udziału w projekcie co najmniej 15 rodzin, które spełniają ww. warunki.

      Projekt musi być złożony przez partnerstwo utworzone przez minimalnie dwa a maksymalnie cztery podmioty, w tym: jako partner wiodący gmina lub jej jednostka organizacyjna, w której kompetencjach leży świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na obszarze realizacji projektu oraz organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

      Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100 proc. Wkład własny nie jest wymagany. Wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie nie może być wyższa niż 3 mln zł.

      Okres realizacji projektu wynosi minimalnie 24 miesiące a maksymalnie 36 miesięcy. W trakcie realizacji projektu możliwe będzie wydłużenie ww. terminów za zgodą MFiPR. Resort szacuje, że średni czas od daty zakończenia naboru wniosków do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wyniesie około 5 miesięcy.

      Model pomocy w ramach projektu „Wygrana rodzina” został wypracowany na bazie projektu „Praski kokon” realizowanego od 2016 roku przez MFiPR i dofinansowanego ze środków POWER 2014-2020.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na TUTAJ.

W załacznikach dostepne są: Regulamin oraz Założenia modelu "Wygrana rodzina”.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!