Jak założyć KWW do zgłoszenia kandydatów w wyborach samorządowych w jednej gminie - Instrukcja PKW (dokumenty)

     Co najmniej pięciu obywateli, zawiadomienie komisarza wyborczego, powołanie pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym - to najważniejsze kroki do powołania komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów w wyborach samorządowych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców. Za PKW prezentujemy instrukcję jak to zrobić krok po kroku.

Pod tekstem, w załącznikach zamieszczamy wzory niezbędnych dokumentów:

 • Zawiadomienie o utworzeniu komitetu;
 • Oświadczenie o utworzeniu komitetu;
 • Oświadczenie pełnomocnika wyborczego.

Jak przypomina PKW, przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzeniem na zasadzie wyłączności kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Utworzenie KWW, który zgłasza kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców

Obywatele, w liczbie co najmniej pięciu, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL. Jak podkreśla PKW, z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców musieli stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców nie musi zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu.

Powołanie pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie do 20 tys. mieszkańców nie może być:

 • kandydatem w wyborach;
 • pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego;
 • pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego;
 • funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego (Prezydent RP; poseł, senator, radny; poseł do Parlamentu Europejskiego; sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy; osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych; osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej; funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej; osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe)

Pełnomocnik wyborczy nie musi wchodzić w skład komitetu wyborczego

Nazwa komitetu wyborczego wyborców 

Nazwa musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę komitetu wyborczego albo skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi być różna od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. 

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. Skrót nie może składać się z więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót może być taki sam jak nazwa tego komitetu.

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru oraz odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 435 § 1, art. 438 § 1, art. 470 i art. 485 Kodeksu wyborczego).

Zawiadomienie komisarza o utworzeniu komitetu

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego.

Właściwość miejscową komisarzy wyborczych określa załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych. (M.P. z 2018 r. poz. 246 oraz z 2020 r. poz.1211).

Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów tj. najpóźniej w dniu 12 lutego 2024 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.

Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów.

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Przez godziny urzędowania komisarza wyborczego należy rozumieć godziny urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza. Siedziby komisarzy wyborczych i godziny urzędowania delegatur Krajowego Biura Wyborczego podane są na stronie internetowej PKW.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
 • nazwę utworzonego komitetu wyborczego wyborców, ustaloną zgodnie z pkt 4;
 • skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, ustalony zgodnie z pkt 5;
 • adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;
 • informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców z podaniem następujących danych: − imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika wyborczego;
 • imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców;
 • nazwę gminy, na obszarze której komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.

Do zawiadomienia załącza się:

 • oświadczenie o utworzeniu komitetu;
 • oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego;
 • uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego (jeśli informacja o powołaniu pełnomocnika wyborczego nie jest zawarta w oświadczeniu o utworzeniu komitetu);
 • fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na użycie w nazwie komitetu wyborczego wyborców imienia i nazwiska osoby, której imię i nazwisko użyto w nazwie komitetu wyborczego wyborców, jeżeli nie jest ona członkiem tego komitetu.

Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 2dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) informacji o wadach zawiadomienia.

Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte, komisarz wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego). 

Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny (art. 405 § 2 Kodeksu wyborczego).

Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, prowadzić agitację wyborczą, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe(co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego).

Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, celu w jakim komitet został utworzony (zgłaszania list kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), jego symbolu graficznego. Ponadto nie jest możliwe przyjmowanie nowych członków komitetu wyborczego. 

Natomiast w przypadku gdy liczba członków komitetu wyborczego ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu osób, komitet wyborczy wyborców ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa (art. 101 § 3 Kodeksu wyborczego).

źródło: PKW / PAP

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o utworzeniu komitetu
Format: docx, 26.12 kB
Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
Format: docx, 18.88 kB
powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!