Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

      Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j. z dnia 2024.03.18) – zwanej dalej: u.c.p.g. oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów, przyjętym uchwałą nr  197/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 19 grudnia 2019 r., właściciele nieruchomości, których nieruchomości nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:

• gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
•pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

      Każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się użytkowany zbiornik bezodpływowy powinien posiadać aktualną umowę z firmą (podmiotem) posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Lubaczowa.

      Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie w formie rachunku. Należy pamiętać, że rachunek – jeżeli nie posiada odpowiedniej adnotacji, nie jest potwierdzeniem płatności, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 u.c.p.g. jest udokumentowaniem wykonanej usługi.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów, znajduje się na stronie tutejszego urzędu – zakładka GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

      Ponadto informujemy, że opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych winno odbywać się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego do odbioru nieczystości ciekłych.

         Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u u.c.p.g., Burmistrz kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

         Jak wynika z powyższych przepisów, w trakcie kontroli prowadzonych przez upoważnionych pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za usługę. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych.

 Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi grozi kara grzywny.

źródło: Marek Kuziemski - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

powrót do kategorii
Poprzednia
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!